Algemene voorwaarden - Inhoud Telt

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Inhoud Telt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Inhoud Telt gevestigd aan Scheepvaartstraat 6j te (7411 MB) Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08153740;
  2. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Inhoud Telt producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Inhoud Telt een overeenkomst aangaat;
  3. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Inhoud Telt en de klant tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Inhoud Telt en de klant waarop Inhoud Telt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Inhoud Telt, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Inhoud Telt en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Inhoud Telt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of elektronisch binnen de in de offertes gestelde termijn worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Inhoud Telt opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Inhoud Telt haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Inhoud Telt gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Inhoud Telt daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Inhoud Telt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties binden Inhoud Telt niet.
3.8 Inhoud Telt heeft het recht om onder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 Concepttekst en eenmalige herziening

Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op eenmaal een herziening na overleg met de klant. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de aanbieding of offerte van Inhoud Telt schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard en de klant voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan wel op het moment dat Inhoud Telt feitelijk begint met de uitvoering.
5.2 Inhoud Telt is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de klant de opdrachtbevestiging voor akkoord aan Inhoud Telt heeft geretourneerd.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Inhoud Telt zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Inhoud Telt garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Alle verbintenissen van Inhoud Telt voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. Het succes is mede afhankelijk van de inspanning van de klant.
6.2 Inhoud Telt bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Inhoud Telt heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.3 Inhoud Telt is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Inhoud Telt verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Inhoud Telt gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant.
6.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Inhoud Telt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.
6.5 Inhoud Telt en de klant zullen gedurende de uitvoering van de overeenkomst regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant

7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Inhoud Telt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
7.2 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Inhoud Telt ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Inhoud Telt voorgeschreven specificaties. Inhoud Telt is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Inhoud Telt.
7.3 De klant is gehouden Inhoud Telt onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.4 De klant draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de klant die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
7.5 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Inhoud Telt onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
7.6 Indien door Inhoud Telt of door Inhoud Telt ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.7 Inhoud Telt gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
7.8 De klant vrijwaart Inhoud Telt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
7.9 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de klant verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
7.10 Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de te verrichten werkzaamheden, is de klant jegens Inhoud Telt aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.
7.11 De klant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (internet-)verbindingen noodzakelijk om van het door Inhoud Telt geleverde gebruik te kunnen maken.
7.12 Indien de klant zijn verplichtingen jegens Inhoud Telt niet dan wel niet naar behoren nakomt, dan heeft Inhoud Telt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 8 Trainingen en lezingen

8.1 Indien de overeenkomst eruit bestaat dat Inhoud Telt een training en/of lezing aan de klant geeft, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
8.2 Inhoud Telt streeft ernaar om geplande trainingen en/of lezingen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een training en/of lezing echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Als het mogelijk is, wordt met de klant een andere datum of een ander tijdstip voor de training en/of lezing overeengekomen. Inhoudt Telt is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de training en/of lezing niet doorgaat dan wel wordt verplaatst als gevolg van omstandigheden die Inhoudt Telt niet zijn toe te rekenen, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden.
8.3 Annulering van een training en/of lezing door de klant is uitsluitend schriftelijk of elektronisch mogelijk.
8.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de klant tot 5 dagen voor aanvang van de training en/of lezing kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 5 dagen voor de aanvang van de training en/of lezing kan Inhoud Telt 50% van het overeengekomen factuurbedrag als annuleringskosten aan de klant in rekening brengen.
8.5 Modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software, die in de training en/of lezing zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Inhoud Telt. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Inhoud Telt. Het is verboden om de modellen, technieken, instrumenten en cursusmaterialen, waaronder ook software van Inhoud Telt geheel of gedeeltelijk over te nemen of aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van Inhoud Telt.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Inhoud Telt zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Inhoud Telt de klant hierover van tevoren inlichten.
9.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Inhoud Telt geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Inhoud Telt kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Oplevering en leveringstermijn

10.1 De door Inhoud Telt opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
10.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Inhoud Telt slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
10.3 In het geval dat een door Inhoud Telt met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 11 Honorarium en reiskosten

11.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen, zoals voor de bouw en ontwerp van een website.
11.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Inhoud Telt. Alle door Inhoud Telt opgegeven tarieven zijn in euro’s exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Inhoud Telt, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. Een afwijkend tarief kan worden overeengekomen middels het vooraf inkopen van uren bij Inhoud Telt, hierbij gaat het om een zogenaamde strippenkaart. De tarieven en informatie over de strippenkaart staan op de website van Inhoud Telt: www.inhoudtelt.nl/tarieven.
11.3 Inhoud Telt is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Inhoud Telt kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
11.4 Inhoud Telt is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Inhoud Telt, dat in redelijkheid niet van Inhoud Telt mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
11.5 De klant is in geval van een prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. De klant is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
11.6 Inhoud Telt zal de klant het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Inhoud Telt zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
11.7 Indien met de klant is overeengekomen dat de klant de reiskosten van Inhoud Telt vergoedt, bedraagt de reiskosten € 0,43 per kilometer.

Artikel 12 Annulering

12.1 Indien de klant de overeenkomst annuleert, is de klant verplicht Inhoud Telt alle reeds tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden.
12.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de tussentijdse beëindiging.

Artikel 13 Facturatie

Indien een vaste prijs of voor de te verrichten werkzaamheden een vast honorarium is overeengekomen, zal aan de klant:
a. 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging het gehele factuurbedrag in rekening worden gebracht; of
b. 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging 50% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht en 50% na de oplevering dan wel afronding van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 14 Betaling

14.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Inhoud Telt aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
14.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant, na door Inhoud Telt ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
14.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Inhoud Telt op de klant onmiddellijk opeisbaar.
14.4 Inhoud Telt kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Inhoud Telt verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1 Indien Inhoud Telt aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden het terbeschikkinggestelde binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
15.2 Indien de klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Inhoud Telt het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.

Artikel 16 Rechten van intellectuele eigendom

16.1 Alle door Inhoud Telt verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Inhoud Telt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
16.2 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Inhoud Telt voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
16.3 Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Inhoud Telt, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het in opdracht vervaardigde voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
16.4 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Inhoud Telt veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Inhoud Telt kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De klant dient bij een door hem gewenste wijziging Inhoud Telt als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Inhoud Telt gehanteerde (uur)tarieven.
16.5 Inhoud Telt is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
16.6 Inhoud Telt behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
16.7 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
16.8 Het is zonder voorafgaande toestemming van Inhoud Telt niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een training en/of lezing.

Artikel 17 Klachten en verjaring

17.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan Inhoud Telt kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Inhoud Telt in staat is adequaat te reageren.
17.2 Na het indienen van de klacht dient de klant Inhoud Telt de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
17.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Inhoud Telt slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 van deze algemene voorwaarden.
17.4 Alle aanspraken jegens Inhoud Telt die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Inhoud Telt zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 18 Ontbinding en opschorting

18.1 Inhoud Telt is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
18.2 Inhoud Telt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Inhoud Telt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid (nog) niet is verstrekt of onvoldoende is.
18.3 Voorts is Inhoud Telt bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Inhoud Telt vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

19.1 Inhoud Telt kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
19.2 Inhoud Telt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Inhoud Telt is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
19.3 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Inhoud Telt geleverde, sluit Inhoud Telt iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
19.4 Inhoud Telt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Inhoud Telt in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
19.5 Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Inhoud Telt nimmer worden aangerekend.
19.6 De klant is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de klant dit nalaat, kan Inhoud Telt niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
19.7 Indien Inhoud Telt aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Inhoud Telt in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
19.8 Inhoud Telt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
19.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Inhoud Telt.

Artikel 20 Overmacht

20.1 Van overmacht aan de zijde van Inhoud Telt is onder andere sprake indien Inhoud Telt verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Inhoud Telt als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
20.2 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Inhoud Telt langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
20.3 Voor zover Inhoud Telt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Inhoud Telt gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 22 Slotbepalingen

22.1 Inhoud Telt heeft het recht geleverde producten en diensten te gebruiken voor haar eigen marketing, reclame en promotie doeleinden.
22.2 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel door de klant aan derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke of elektronische toestemming van Inhoud Telt.
22.3 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
22.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
22.5 Op elke overeenkomst tussen Inhoud Telt en de klant is Nederlands recht van toepassing.
22.6 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Inhoud Telt worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Inhoud Telt gevestigd is.

27 april 2018 - versie 3.0

Portretfoto Saskia Schrijver

Over Inhoud Telt

Inhoud Telt, zo noem ik mijn bedrijf. Ik ben Saskia Schrijver en ik hou me met veel plezier bezig met webcontent, usability en accessibility. Al ruim 20 jaar. Ik begon als webredacteur en contentmanager en ben me steeds meer gaan toeleggen op onderzoeken, adviseren en trainen.

Contact

Heeft jouw organisatie ook een contentvraagstuk? Bel, mail of stuur een bericht via LinkedIn voor een kennismaking.

Inhoud Telt / Saskia Schrijver
Scheepvaartstraat 6j
7411 MB Deventer

06 416 715 81
info@inhoudtelt.nl
LinkedIn

Btw: NL0015.86.515B32
KvK: 08153740
IBAN: NL38 INGB 0002 8944 95
Algemene voorwaarden
Privacy- en cookieverklaring

Naar boven